Privacy en cookies

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert, gevestigd aan de Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.begraafplaats-buitenveldert.nl 

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert
Fred. Roeskestraat 103
1076 EE Amsterdam

Tel: 020-6629890
E-mail: info@begraafplaats-buitenveldert.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@begraafplaatsbuitenveldert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing/informatie folder.
 • Telefonisch of via de e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, contact op te nemen.
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van r.-k. Begraafplaats Buitenveldert) tussen zit.

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

UitvaartSuite

 • UitvaartSuite is een programma dat is ontwikkeld door Trobit. Via dit programma worden de  begrafenissen verwerkt.
 • In dit programma worden de gegevens van de uitvaartondernemer, de overledenen en de recht- of belanghebbende of aanvrager verwerkt.
 • In dit programma worden alle bijzonderheden, de uitvaart aangaande, genoteerd. Dit kunnen zaken zijn over het gebruik van faciliteiten en diensten (denk aan gebruik kapel/tuinkamer en de catering).
 • In dit programma worden de gegevens met betrekking tot een specifiek graf toegekend aan de overledene.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende of aanvrager heeft betrekking op het contact, de uitvaart of het graf.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op de verzending van facturen t.b.v. grafrechten of anderszins.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op het verzenden van mailingen of direct marketing. Indien wordt aangegeven dat men dit niet op prijs stelt, wordt het mailadres uitgesloten van mailings.
 • Gegevens worden niet doorgesluisd naar derden en worden derhalve alleen voor het bovenstaande gebruikt.

 

IBANC Software
IBANC Software is een softwareproduct waarmee betaal- en incassobatches gemaakt kunnen maken die voldoen aan de nieuwe SEPA richtlijnen, inclusief het beheer van bankgegevens, adressen en incassomandaten.

Mailchimp
Mailchimp is het systeem dat wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Bij het inschrijven voor deze nieuwsbrief wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd voor het versturen van e-mails naar het desbetreffende e-mailadres.

WordPress
WordPress is het Content Management Systeem (CMS) waarmee wijzigingen op de website gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Informatie van rechthebbende/belanghebbende tot twee jaar na afloop van de periode waarvoor het graf is gehuurd.
 • Informatie van aanvrager van een crematie tot en met twee jaar na het afhandelen van het dossier tenzij toestemming is verleend om geïnformeerd te worden over activiteiten van de begraafplaats.

Delen van persoonsgegevens met derden

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met recht- of belanghebbende of aanvrager, als hiermee voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Beeld- en/of geluidsmateriaal

Het kan zijn dat u ons beeld- en/of geluidsmateriaal toevertrouwt t.b.v. de uitvaartdienst. Wij zullen dit materiaal alleen gebruiken voor de bestemming die u daarvoor heeft. Ook kan het zijn dat wij in opdracht van u een beeld- en/of geluidsopname maken van de uitvaart. Deze wordt uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt. Wanneer de uitvaart heeft plaatsgevonden zullen wij binnen twee maanden het materiaal uit onze systemen verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.-K. Begraafplaats Buitenveldert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@begraafplaats-buitenveldert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R.-K. Begraafplaats Buitenveldert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@begraafplaats-buitenveldert.nl